Stadsgedicht voor Hasselt

Nog één keer

Haal mij nog één keer even weg
uit de veilige stilte van het rusthuis,
naar het gejoel van de septemberkermis
in de zoete walm van smoutebollen.

Laat mij nog één keer het meilied horen
in de beiaardklanken boven de daken,
doorheen het kwebbelen van jonge vrouwen,
echoënd op keramieken tegels tegen herenhuizen.

Ik wil nog één keer minnestrelen, op een bank
aan de boulevard bij Hendrik van Veldeke,
en dan, na een graanjenever in café Cambrinus,
op een koude steen stil naast hem zitten.

Leid mij nog één keer in de Japanse tuin
over de natte stapstenen bij de waterval,
tot bij het behoedzaam ruisen van een kimono
en het staartklappen van dartele brokaatkarpers.

Bespreek voor mij nog één keer een plaats op de tribune
als de zingende en met palmen wuivende maagden
in de zevenjaarlijkse processie weer hulde brengen
aan de Virga Jesse en het Sacrament van Mirakel.

Toon mij nog één keer bij de tiendschuur
het hypocriete chronogram: l’abondance de Dieu,
en in vensteraccolades de praalzucht van abdissen
die, trouw aan de regel, soberheid beloofden.

Leg mij nog één keer uit bij de zonnewijzer
hoe precies de zon er in de schaduw van de tijd
telkens opnieuw de middag en het zuiden opzoekt
en als ze ondergaat weer al haar tijd verliest.

Breng mij nog één keer naar de hoofdstad van de smaak
om te genieten van de kaneelsmaak van speculaas,
de hoppige smaak van het meermaals gegiste abdijbier,
de glitter én de goede smaak van modieuze kleding.

Zeg mij nog één keer in zuiver dialect
hoe ik, jij en hij naar huis gaan en wij allemaal,
jullie en zij, het ook doen: no téûs goan,
no toueres, no te zennes en no tinnes.

Mag ik nog één keer de stoet zien
van pukkelpopjes, tentsletjes en festivalgangers,
carnavaleske dansmariekes en goedgemutste prinsen,
in een wijde boog paraderend rond het borrelmanneke.

Laat mij daarna voor altijd verstrooid zijn
en mijn as voorzichtig neerdwarrelen
in de vallei van de Mombeek of, als de wind meezit,
bij de slingerende meanders van de Demer.

Willy Leenders (2013)
Stadsgediech vir Hasselt

Nog íéne  kieër…

Hââjlt miech nog íéne kieër effekes eweg
éût te vèèlige rès van’t aadmennekeshéûs
brènk miech no’t lawwaat vanne septemberkèrremis
moe’ch te zejten doemp va smaatbolle kan rieke

Loat miech nog íéne kieër ’t meeliedsjen hieëre
vanéût te kèrrekenteureklokke hóég beuve de dake
èn ’t klammandere  van e kèd joeng vreulej
klienkend tege de kerammiek vanne hieërehèès

Iech wil nog íéne kiëer ne fejeren troebaddoer zèn
obb´n bank anne boelvaar bè  Harie va Veldeke
èn dan, noa e witteken ènne Cambrejnus,
obb’ne kaa stíén bèt him goan zitte semmele

Leed miech nog íéne kiëer noa de Zjappanesen Heuf
evere nâte trapstíén bè de wâterval
tot iech ‘t gefrejmel hieër va kiemonnoos
èn’t geklepper van’n brokkââtkerrep z’ne start

Bezèrreg miech nog íéne kieër e plieëtsken obbe triebuun
as te presesse van’t zeveste joar wir éûtgíé
én de zèngende maagde bè pallemblââr wéûve
ter ieëre vanne Virga Jesse èn’t Hèèleg Sakkramment

Wèès miech nog íéne kieër de krèèthèllige sèèferteks
anne tejendeschejer van Herkenróéej: “l’abondance de Dieu”
èn dee vinsterbeuge vanne rèèkdoem van abdisse
dee volleges hinne regel pertang erremujjig zeun lieëve

Lèk miech nog íéne kieër éût, anne zonnewèèzer,
wèè néû dzjuus te zon, ènne loemmer vannen tèèd,
altèèd obbenéû de middaag èn’t zéûden opziek
èn  wèè ze bè’t ondergoan wir al heren tèèd verlies

Brènk miech nog íéne kieër no de hóéfstad vanne smaak
bè’t zejt genejt vanne spikklââs bè kanníélsmaak
ont miech ten hopsmaak èn’t lekker gegis abdèèbejer
èn dan de gujje smaak èn’t geblienk va sjieke klieër

Zèk miech nog íéne kiëer èn oas schunste Hessels
wèè iech, dzjieë èn hieë noa téûs goan,
èn wèè vieë, dzjieëlejs èn zèèlejs ’t euch douen
no toueres, no te zèènes èn no tinnes goan

Meug iech nog íéne kieër ne gekke stouet zejen
bè pukkelpoppipkes, tentsletsjes èn festivvallóépers,
bè daasmarrejkes èn gouedgezinde hallefvasteprinse
bètíén parradderend èn ne beug rond’t borrelmenneke

Loat miech  toanoa mar stillekes voars versiegele
streuet m’n as mar éût én’t wâter vanne Mombeek of,
as’t fél waat, èn ne kroenkel vanne sliengerenden Dieëmer
doa liek iech tan voldâân èn op m’n plââts, amen èn éût!
 

Hertaling naar het Hasseltse dialect:  Monique Cox (2018)